מסגרת הטבות פברואר 2021

בחודש דצמבר תקיים חברת לקס מוטורס בע"מ (להלן "החברה") מבצע מכירות הכולל הטבות ללקוחות זכאים עפ"י הדגם הנרכש, זאת בהתאם למחירון החברה מס' 22103 שפורסם בחודש ינואר 2021.

1. תקופת המבצע: המבצע בתוקף החל מיום 01.02.2021 ועד ליום 28.02.2021 בלבד בלבד או עד למסירת 300 רכבים מדגם נשוא המבצע, לפי המוקדם מבין השניים (להלן "תקופת המבצע").

2. הזכאות להנות מתנאי המבצע הינה בכפוף לאמור להלן:
א. לקוח שיבצע הזמנה חדשה במהלך תקופת המבצע לאחד מהדגמים המצוינים בטבלה, יהיה זכאי להנות מהטבות המבצע אם ישלם את מלוא התמורה וכן יחתום ויעביר את כל המסמכים הדרושים להשלמת העסקה לא יאוחר מה 02 בפברואר 0202 .

ב. המבצע תקף לרכבים הקיימים במלאי החברה בלבד
ג. המועד האחרון לגמר התשלום ולהעברת המסמכים הנדרשים יהיה עפ"י המצוין בהזמנה ולא יאוחר מה- 20 באוקטובר 2020.

3. תיאור הטבת המבצע:

דגם קוד דגם הטבת מבצע
IS300 F-Sport IB4TAA/B ₪ 5,000
ES300h Lux/ES300h Pre ES4LVA/B ₪ 8,000
ES300 Luxury/Premium 12 ES4LVF/G ₪ 7,000
ES300h Hi-Pre ES4LVC ₪ 7,000
UX200 Executive U15CDC ₪ 5,000
UX250H Luxury/Premium U25LVD/E ₪ 5,000
UX250H F-Sport U25LVC ₪ 6,000
UX300e U35AAA/B ₪ 5,000
UX300e DPL U35AAC/D ₪ 6,000
NX300h Luxury/Premium NA5TA* ₪ 10,000
NX300h Luxury MI NB5LVE ₪ 10,000
NX300h Luxury + ICS NB5LVQ ₪ 10,000
NX300h Premium + ICS NB5LVR ₪ 7,000
NX300h KYUSHU NB5LVT ₪ 7,000
NX300h Premium/F-Sport FWD NB5LVU/V ₪ 7,000
RX300 Luxury B RT5TAC ₪ 8,000
RX300 Premium B RT5TAD ₪ 8,000
RX 450h *R45EV ₪ 8,000

* מדגמי המלאי הקיים בקודים המוגדרים בלבד.
בנוסף להטבות הנ"ל תינתן אפשרות למימון בריבית פריים + 0.5% עד 70% מערך הרכב או לתשלום בכרטיס אשראי: עד 60,000 ₪ ב 24 תשלומים שווים ללא ריבית - והצמדה **
**הטבת התשלומים בכפוף לאישור הגוף המממן

4. כפל מבצעים:לקוח שברשותו הזמנה קיימת יהיה זכאי לשלם את המחיר כפי שהיה במועד ההזמנה המקורי או לחליפין לשלם עפ"י המחירון התקף והמבצע המפורט התקנון הנ"ל.
יובהר כי לא יהיה כפל מבצעים והטבות.

יודגש כי לקוח אשר ברשותו התחייבות לטרייד אין במחיר מחירון בעבור רכב הלקסוס הנוכחי שלו, יהיה זכאי רק לאחת מההטבות, על פי בחירתו, טרייד- אין במחיר מחירון או הטבה כמפורט בטבלה בסעיף 3 לעיל.

5. הטבה אישית: ההטבות נשוא תקנון זה הינן אישיות הן ללקוח במבצע עצמו והן לרכב המבצע שרכש, יחדיו, ואינן ניתנות להסבה ו/או המחאה ו/או להעברה לצד שלישי כלשהו ו/או לרכב אחר מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה של מכירת ו/או העברה של הרכב במבצע לאחר.

6. אי התאמה: בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תקנון זה ובין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע (כולל פרסום תקנונים קודמים) לרבות בשלטי חולצות, בעיתונים, בטלוויזיה, באינטרנט, ברדיו ובכל אמצעי אחר, הוראות תקנון זה תגברנה, והן שתחייבנה את החברה או מי מטעמה ואת הלקוח במבצע.

7. קיצור המבצע ושינוי תקנון: החברה שומרת לעצמה את הזכות לקצר את תקופת המבצע או להאריכה, וכן את הזכות להפסיק את המבצע או לשנות את תנאיו, לרבות הזכות להגדיל או להקטין את מגוון הרכבים נשוא המבצע ו/או את כמות הרכבים נשוא המבצע, את מבנה המבצע, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ובלבד שלא פגעה בזכויות לקוח במבצע שכל התנאים לגביו לקבלת הטבת המבצע מולאו (כל עוד לקוח במבצע כאמור אינו מפר מי מתנאי המבצע כאמור).