תקנון מבצע מימון לדגמי CT מרץ-אפריל 2020

כללי

במסגרת מבצע הטבות ברכישת רכב לקסוס מדגמי CT מציעה חברת לקס מוטורס בע"מ (להלן "החברה") מימון בריבית פריים + 0.5% באמצעות בנק הפועלים (להלן "הבנק"), ללקוחות שירכשו את הרכב מהחברה במהלך תקופת המבצע.

1.תקופת המבצע: המבצע בתוקף החל מיום 1.3.2020 בשעה 8:30 ועד ליום 30.4.2020 בשעה 18:00 בלבד או עד למסירת 60 רכבים מהדגמים נשוא המבצע, לפי המוקדם מבין השניים (להלן "תקופת המבצע").

2.תאור המבצע: לקוחות זכאים (כמפורט בסעיף 3 להלן) אשר ירכשו רכב (כמפורט בסעיף 4 להלן) בתקופת המבצע הקבועה בסעיף 1 לעיל (להלן: "לקוח/ה/ות במבצע") יהיו זכאים לקבל מימון בריבית פריים + 0.5% במסגרת רכישת כלי הרכב נשוא המבצע (להלן: "רכב המבצע") בהתאם לתנאים הקבועים בסעיף 5 להלן, והכל בכפוף לאמור להלן.

3.זכאות להשתתפות במבצע: מבצע זה מתייחס ללקוחות פרטיים בלבד לרבות לקוחות במעמד "עולה חדש"/"פטורי מיסים של משרד הבטחון ו/או ביטוח לאומי", אשר ירכשו בתקופת המבצע את הרכב. למען הסר ספק, המבצע לא יחול על תאגידים, לקוחות עסקיים, מוסדיים וארגונים לרבות מוניות/מורים לנהיגה או במסגרת עסקאות ליסינג מכל סוג שהוא.

4.הרכב נשוא המבצע: המבצע מתייחס לרכישת רכב מדגמיCT בלבד מתוצרת לקסוס יפן המשווק על ידי החברה באמצעות סניפיה ברחבי מדינת ישראל. למען הסר ספק, כל רכב אחר המיובא על ידי החברה לא ייכלל במסגרת המבצע.

5. תאור הטבת המבצע: לקוח/ה במבצע – שירכוש את רכב המבצע בתקופת המבצע, יהיה זכאי לקבלת הטבת מימון כמפורט להלן (להלן הטבת מימון) כפי שמופיע בפרסומי החברה:

דגם מקדמה תשלום חודשי (36 תשלומים) יתרה לסוף תקופה סה"כ
CT200h Executive 55,555 889 72,000 165,681
CT200h Luxury 67,555 889 72,000 177,681
CT200h Premium 77,555 889 72,000 187,681

א. ניתן לבצע שינויי במבנה המימון – גובה המקדמה, תשלומים, יתרה לסוף התקופה.
ב. התשלומים והבלון ישאו ריבית בגובה פריים + 0.5%.
ג. למקדמה יש להוסיף אגרת רישוי, מיגון במידה ונדרש, צבע מטאלי במידה ומבוקש וכל עלות אביזר נוסף לפי בחירתו של הלקוח.

6. אישור הטבת המבצע הינו באחריותו הבלעדית של הלקוח במבצע ומותנה באישור הבנק. למען הסר ספק, החברה לא תהיה אחראית בשום צורה שהיא לגובה המימון ו/או לאישור כזה או אחר והוא נתון לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק.

7. כפל מבצעים: מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין כפל מבצעים ו/או הטבות ו/או הנחות ברכישת הרכב.

8.הטבה אישית: ההטבות נשוא תקנון זה הינן אישיות הן ללקוח במבצע עצמו והן לרכב המבצע שרכש, יחדיו, ואינן ניתנות להסבה ו/או המחאה ו/או להעברה לצד שלישי כלשהו ו/או לרכב אחר מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה של מכירת ו/או העברה של הרכב במבצע לאחר.

9.אי התאמה: בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תקנון זה ובין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע (כולל פרסום תקנונים קודמים) לרבות בשלטי חולצות, בעיתונים, בטלוויזיה, באינטרנט, ברדיו ובכל אמצעי אחר, הוראות תקנון זה תגברנה, והן שתחייבנה את החברה או מי מטעמה ואת הלקוח במבצע.

10.קיצור המבצע ושינוי תקנון: החברה שומרת לעצמה את הזכות לקצר את תקופת המבצע או להאריכה, וכן את הזכות להפסיק את המבצע או לשנות את תנאיו, לרבות הזכות להגדיל או להקטין את מגוון הרכבים נשוא המבצע ו/או את כמות הרכבים נשוא המבצע, את מבנה המבצע, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ובלבד שלא פגעה בזכויות לקוח במבצע שכל התנאים לגביו לקבלת הטבת המבצע מולאו (כל עוד לקוח במבצע כאמור אינו מפר מי מתנאי המבצע כאמור).