תקנון מבצע ליסינג באמצעות יוניון מוביליטי יוני 2020

בחודש יוני תקיים חברת יוניון מוביליטי בע"מ (להלן "החברה") מבצע מכירות עבור מכוניות לקסוס הכולל תוכנית ליסינג (חכירה) ללקוחות זכאים עפ"י הדגם . הנרכש, זאת בהתאם למחירון לקסוס מס' 22006 שפורסם באפריל 2020.

1. תקופת המבצע: המבצע בתוקף החל מיום 1.6.2020 ועד ליום 30.6.2020 בלבד (להלן "תקופת המבצע").

2. הזכאות להנות מתנאי המבצע הינה בכפוף לאמור להלן:
א. לקוח שיחתום על הסכם חכירה במהלך תקופת המבצע לאחד מהדגמים המצוינים בטבלה, יהיה זכאי להנות מהסכם החכירה הגמיש כפוף לכך שיאושר ע"י וועדת האשראי של יוניון מוביליטי ולכך שישלם את התשלומים הנדרשים וכן
יחתום ויעביר את כל המסמכים הדרושים להשלמת העסקה לא יאוחר . מה 27 ביוני 2020
ב. המבצע תקף לרכבים הקיימים במלאי החברה בלבד.

3. תיאור הטבת המבצע:

המבצע תקף לרכבים המופיעים בטבלה המצורפת בלבד.

דגם גימור מחיר מחירון כולל צבע מטאלי תעריף חודשי כולל מע"מ ביטוחים
חובה + מקיף (מחיר מבצע)
IS300 luxury + SR 240,000 2,990
IS300 Premium 270,000 3,590
ES300 luxury 295,900 4,990
ES300 Premium 325,900 5,390
NX300h luxury 280,900 3,990
NX300h Premium 304,900 4,490
RX300 luxury 355,900 5,490
RX300 Premium 385,900 5,990

כל המחירים המצויינים כוללים מע"מ. מחיר הרכב המצויין כולל צבע מטאלי ואינו כולל אגרת רישוי שנתית, אביזרים ומיגון ככל שיידרש. מחירי החכירה החודשיים כוללים ביטוח חובה ומקיף ויהיו צמודים למדד המחירים לצרכן.

יובהר כי העסקה כפופה לאישור וועדת האשראי של יוניון מוביליטי ולשם כך יעביר הלקוח את כל המסמכים והדוחות הכספיים שידרשו ע"י יוניון מובילטי טרם אישור העיסקה וחתימה על הסכם החכירה.

4. כפל מבצעים: לקוח שחתם על הסכם חכירה טרם הראשון במאי והרכב טרם נמסר ללקוח, יהיה רשאי הלקוח לבקש להחליף את ההסכם להסכם החדש כל תנאיו.

יובהר כי לא יהיה כפל מבצעים והטבות.

יובהר כי במסגרת עסקת ליסינג הנחתמת עם יוניון מוביליטי,יוכל לבקש הלקוח למכור ללקס מוטורס את רכבו הנוכחי במסגרת עסקת ביי בק (קניה ישירה) ולפיכך כל התחייבות לטרייד אין מחברת לקס מוטורס אינה תקפה במסגרת עיסקה זו.

5. הטבה אישית: ההטבות נשוא תקנון זה הינן אישיות הן ללקוח במבצע עצמו והן לרכב המבצע שחכר, יחדיו, ואינן ניתנות להסבה ו/או המחאה ו/או להעברה לצד שלישי כלשהו ו/או לרכב אחר מכל סיבה שהיא.

6. אי התאמה: בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תקנון זה ובין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע (כולל פרסום תקנונים קודמים) לרבות בשלטי חולצות, בעיתונים, בטלוויזיה, באינטרנט, ברדיו ובכל אמצעי אחר, הוראות תקנון זה תגברנה, והן שתחייבנה את החברה או מי מטעמה ואת הלקוח במבצע.

כל התנאים המאמורים במבצע זה יוספו לתנאי הסכם הליסינג הסטנדרטי של החברה שעליו יחתום הלקוח ויהיו נכפופים לו.

7. קיצור המבצע ושינוי תקנון: החברה שומרת לעצמה את הזכות לקצר את תקופת המבצע או להאריכה, וכן את הזכות להפסיק את המבצע או לשנות את תנאיו, לרבות הזכות להגדיל או להקטין את מגוון הרכבים נשוא המבצע ו/או את כמות הרכבים נשוא המבצע, את מבנה המבצע, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ובלבד שלא פגעה בזכויות לקוח במבצע שכל התנאים לגביו לקבלת הטבת המבצע מולאו(כל עוד לקוח במבצע כאמור אינו מפר מי מתנאי המבצע כאמור).