מסגרת הטבות אירוע מכירות וירטואלי אוקטובר 2020

בחודש אוקטובר תקיים חברת לקס מוטורס בע"מ (להלן "החברה") מבצע מכירות הכולל הטבות ללקוחות זכאים עפ"י הדגם הנרכש, זאת בהתאם למחירון החברה מס' 22014 שפורסם בחודש ספטמבר 2020.

1. תקופת המבצע: המבצע בתוקף החל מיום 21.10.2020 ועד ליום 23.10.2020 בלבד או עד למסירת 300 רכבים מדגם נשוא המבצע, לפי המוקדם מבין השניים (להלן "תקופת המבצע").

2. הזכאות להנות מתנאי המבצע הינה בכפוף לאמור להלן:
א. לקוח שיבצע הזמנה חדשה במהלך תקופת המבצע לאחד מהדגמים המצוינים בטבלה, יהיה זכאי להנות מהטבות המבצע אם ישלם את מלוא התמורה וכן יחתום ויעביר את כל המסמכים הדרושים להשלמת העסקה לא יאוחר מה 25 באוקטובר 2020 .

ב. המבצע תקף לרכבים הקיימים במלאי החברה בלבד
ג. המועד האחרון לגמר התשלום ולהעברת המסמכים הנדרשים יהיה עפ"י המצוין בהזמנה ולא יאוחר מה- 25 באוקטובר 2020.

3. תיאור הטבת המבצע:

דגם קוד דגם הטבת מבצע
CT200h Exe C158V3 ₪ 3,000
CT200h Lux/Pre C158V* ₪ 3,000
IS300h I34LV* ₪ 8,000
ES300h Lux/ES300h Pre ES4LVA/B ₪ 10,000
ES300h Hi-Pre ES4LVC ₪ 8,000
UX200 Luxury/Premium U15CDA/U15CDB ₪ 9,000
UX250H Luxury U25LVA ₪ 6,000
UX250H Premium/F-Sport U25LV* ₪ 6,000
NX300 Luxury/Premium NA5TA* ₪ 10,000
NX300h Luxury MI NB5LVE ₪ 8,000
NX300h Premium MI NB5LVF ₪ 8,000
NX300h + ICS NB5LVQ/R/S ₪ 7,000
RX300 Luxury B RT5TAC ₪ 7,000
RX300 Luxury/Premium RT5TAA/RT5TAB ₪ 10,000
RX 450h R45EV* ₪ 7,000

* מדגמי המלאי הקיים בקודים המוגדרים בלבד.
בנוסף להטבה תינתן אפשרות לתשלום בכרטיס אשראי: עד 70% ממחיר המחירון של הרכב כולל צבע מטאלי (וללא אגרת רישוי + תוספות מקומיות) ב 36- תשלומים שווים ללא ריבית והצמדה **
*** כל הטבות המימון בכפוף לאישור הגוף המממן.

4. כפל מבצעים: לקוח שברשותו הזמנה קיימת יהיה זכאי לשלם את המחיר כפי שהיה במועד ההזמנה המקורי או לחליפין לשלם עפ"י המחירון התקף והמבצע המפורט התקנון הנ"ל.
יובהר כי לא יהיה כפל מבצעים והטבות.

יודגש כי לקוח אשר ברשותו התחייבות לטרייד אין במחיר מחירון בעבור רכב הלקסוס הנוכחי שלו, יהיה זכאי רק לאחת מההטבות, על פי בחירתו, טרייד-אין במחיר מחירון או הטבה כמפורט בטבלה בסעיף 3 לעיל.

5. הטבה אישית: ההטבות נשוא תקנון זה הינן אישיות הן ללקוח במבצע עצמו והן לרכב המבצע שרכש, יחדיו, ואינן ניתנות להסבה ו/או המחאה ו/או להעברה לצד שלישי כלשהו ו/או לרכב אחר מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה של מכירת ו/או העברה של הרכב במבצע לאחר.

6. אי התאמה: בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תקנון זה ובין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע (כולל פרסום תקנונים קודמים) לרבות בשלטי חולצות, בעיתונים, בטלוויזיה, באינטרנט, ברדיו ובכל אמצעי אחר, הוראות תקנון זה תגברנה, והן שתחייבנה את החברה או מי מטעמה ואת הלקוח במבצע.

7. קיצור המבצע ושינוי תקנון: החברה שומרת לעצמה את הזכות לקצר את תקופת המבצע או להאריכה, וכן את הזכות להפסיק את המבצע או לשנות את תנאיו, לרבות הזכות להגדיל או להקטין את מגוון הרכבים נשוא המבצע ו/או את כמות הרכבים נשוא המבצע, את מבנה המבצע, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ובלבד שלא פגעה בזכויות לקוח במבצע שכל התנאים לגביו לקבלת הטבת המבצע מולאו (כל עוד לקוח במבצע כאמור אינו מפר מי מתנאי המבצע כאמור).