מבצע NX במלאי - נובמבר 2021

בחודש נובמבר 2021 תקיים חברת לקס מוטורס בע"מ (להלן: "החברה") מבצע מכירות הכולל הטבה ללקוחות הזכאים (על פי סעיף 2 להלן), ברכישת רכב מהדגם שבמבצע, זאת בהתאם למחירון החברה מס' 22109 שפורסם בחודש אוגוסט 2021 , אותו ניתן למצוא באתר החברה בכתובת: www.lexus.co.il (להלן: "המחירון").

1. תקופת המבצע: המבצע בתוקף החל מיום 26.10.2021 ועד ליום 05.11.2021 בלבד או עד למסירת 50 רכבים מהדגם שבמבצע, לפי המוקדם מביניה ם (להלן : "תקופת המבצע").

2. הדגם שבמבצע: רכ ב מתוצרת לקסוס מדגם NX300h ברמת גימור KYUSHU, שיובא על-ידי החבר ה (להלן : "הרכב" או "הדגם שבמבצע").

3. הזכאות להנות מתנאי המבצע כפופה לכל האמור להלן:
א . לקוח כשיר על פי דין לבצע רכישה של רכב חדש, שיבצע הזמנה חדשה במהלך תקופת המבצע של הדגם שבמבצע יהיה זכאי להנות מהטבת המבצע אם ישלם את מלוא התמור ה וכן יחתום ויעביר את כ ל המסמכים הדרושים להשלמת העסקה לא יאוחר מיום 20.11.2021 .
ב . המבצע תקף לרכבים מהדגם שבמבצע , הקיימים במלאי החברה בלבד ושיירשמו במשרד הרישוי בחודש נובמבר 2021 בלבד .

4. תיאור הטבת המבצע: הארכת תקופת האחריות לרכב לשנה נוספת (שנה רביעית או עד 100,000 ק"מ המוקדם מבינהם), בתנאי האחריות המפורטים בתעודת האחריות לרכב, לל א תוספת עלו ת.
הטבת המבצע אינה חלה על הזמנת רכב שנפתחה לפני תקופת המבצע .

5. אין כפל מבצעי ם והטבות.

6. כמות הרכבים המינימלית למבצע: 50 רכבי ם מהדגם שבמבצ ע .

7. הטבה אישית: ההטב ה נוש א תקנון זה הי נה אישית ומיועד ת רק לרכב שנרכש במסגרת המבצע, ואינה ניתנת להסבה ו/או המחאה ו/או להעברה לרכב אחר מכל סיבה שהיא .

8. אי התאמה: בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תקנון זה ובין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע (כולל פרסום תקנונים קודמים) לרבות בשלטי חוצות, בעיתונים, בטלוויזיה, באינטרנט, ברדיו ובכל אמצעי אחר, הוראות תקנון זה תגברנה, והן שתחייבנה את החברה או מי מטעמה ואת הלקוח במבצע. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תקנון זה להסכם ההזמנה, הוראות הסכם ההזמנה תגברנה.