1. Legal
  2. Booking agreement

הסכם הזמנת רכב – תנאים כלליים

מפרט הרכב הוא מפרט הדגם המיובא לישראל על–ידי היבואן, המהווה חלק בלתי נפרד מקטלוג הרכב המצורף להזמנה כחלק בלתי נפרד מההזמנה (להלן "המפרט"). האחריות לרכב היא כמפורט בחוברת תנאי האחריות המצורפת גם היא להסכם כחלק בלתי נפרד הימנו (להלן "האחריות"). הרכב הרלוונטי שפרטיו יצוינו בהזמנה ו/או בהסכם המקורי (כהגדרתו להלן), במפרט ובאחריות יכונה להלן בהזמנה "הרכב". המזמין רוכש מהיבואן את הרכב והיבואן מוכר למזמין את הרכב, בתמורה ובתנאים כמפורט בהזמנה ובהסכם המקורי.
 
1. מבוא
א. הזמנה זו מהווה את התנאים הכלליים לרכישת הרכב בלבד, ומשמשת כהמחשה להוראות הסכם ההזמנה המקורי אשר ייחתם בין החברה למזמין בעת רכישת הרכב (להלן "ההסכם המקורי").
ב. להסרת ספק, בכל מקרה של סתירה בין הוראות הזמנה כללית זו לבין הוראות ההסכם המקורי, תגברנה הוראות ההסכם המקורי לכל דבר ועניין.
 
2. מחיר הרכב
תשומת לב המזמין מופנית לכך שהמחיר שיוגדר בהסכם המקורי עשוי להשתנות בין מועד ההזמנה לבין מועד מסירת הרכב למזמין. לכן מוצע למזמין:
א. לשלם במועד ההזמנה, או תוך 14 ימים ממועד ההזמנה את המחיר בהסכם המקורי, או חלקו. מזמין שבחר לשלם את המחיר בהסכם המקורי במועד ההזמנה או תוך 14 יום ממועד ההזמנה, ייחשב המחיר בהסכם המקורי ששילם למחיר הסופי (כהגדרתו להלן). תשלום כאמור בסעיף זה יקנה למזמין הגנה, מלאה או חלקית, מפני שינויים העלולים לחול במחיר בהסכם המקורי, שהיקפה מפורט בסעיף 7 להזמנה זו ובהסכם המקורי.
ב. אם המזמין אינו מעוניין לשלם את המחיר בהסכם המקורי במועד ההזמנה, ייגבו מהמזמין דמי ההזמנה כהגדתם בהסכם המקורי, המהווים תמורה בגין פתיחת הזמנה וטיפול היבואן בהזמנה והם יופחתו מהמחיר הסופי. תשלום דמי ההזמנה הוא תנאי לתוקף ההזמנה וההסכם המקורי.
ג. אם ישלם המזמין את המחיר בהסכם המקורי לאחר 14 ימים ממועד ההזמנה, מחיר הרכב שיסופק למזמין לפי ההזמנה יהיה מחירו ומחיר התוספות על-פי מחירון המוכר התקף בעת תשלום מלוא המחיר ובתוספת אגרת רישוי (לעיל ולהלן "המחיר הסופי"). אם המחיר הסופי יהיה נמוך מהמחיר בהסכם המקורי, ייהנה המזמין, מירידת המחיר וישלם את המחיר הנמוך יותר. לעומת זאת, אם המחיר הסופי יהיה גבוה מהמחיר בהסכם המקורי, רשאי המזמין, אם יבחר בכך, לבטל את ההזמנה וההסכם המקורי ולקבל את התמורה ששילם למוכר בחזרה.
ד. האמור בהזמנה זו ביחס למחיר המחירון חל גם על מבצעים, הנחות, מתנות וכיו"ב, ולכן המבצע שיחול על המזמין הוא המבצע שיהיה בתוקף, ככל שיהיה בתוקף, במועד תשלום המחיר הסופי.
ה. כל תשלום שישלם המזמין, למעט דמי ההזמנה, ישולם בהמחאה, לא סחירה, לפקודת המוכר ("לקס מוטורס בע"מ) בלבד, או בהעברה בנקאית לחשבון הבנק של המוכר בלבד, חשבון מס' 613986 בסניף 600 בבנק הפועלים בע"מ. כל תשלום שישולם על פי הזמנה זו, בכל דרך תשלום שהיא, לרבות תשלום המחיר הסופי, יחשב כתשלום רק מהמועד בו התשלום נפרע בפועל לחשבון המוכר. גמר חשבון, אם אינו גבוה מ-1,500 ₪ ישולם רק במזומן או בכרטיס אשראי.
 
3. מועד תשלום
לא יאוחר מתום שבעה (7) ימים מיום קבלת הודעת המוכר כי ניתן להתחיל בהכנת הרכב למסירה למזמין, ישלם המזמין למוכר את יתרת המחיר הסופי במידה שקיימת. איחר המזמין בתשלום המחיר הסופי לתקופה העולה על שבעה (7) ימים, יהווה האיחור הפרה יסודית של ההזמנה וההסכם המקורי, המקנה למוכר זכות ביטול ללא התראה ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין בכך.
 
4. מועד ומקום המסירה
א. מועד המסירה של הרכב למזמין, כאשר הרכב מצוי במחסן היבואן בישראל, יהיה תוך ארבעה עשר (14) ימי עבודה ממועד תשלום המחיר הסופי ומסירת כל המסמכים הדרושים על פי דין ו/או ההזמנה ו/או ההסכם המקורי ו/או לשם משכון הרכב, מהמזמין למוכר. במועד ההזמנה יודיע המוכר למזמין אילו מסמכים נדרשים לצרכים כאמור לעיל.
ב. כאשר הרכב אינו מצוי במחסן היבואן בישראל בעת ההזמנה ו/או ההסכם המקורי, הוא יימסר למזמין בהתקיים התנאים ובמועדים כאמור בסעיפים 2 ו-3 לעיל, וזאת החל ממהלך חודש __________ בו הוא צפוי להגיע למחסן היבואן בישראל.
ג. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המוכר רשאי להקדים את מועד המסירה הנקוב בסעיפים 4(א) ו-(ב) לעיל, וזאת במתן בהודעה סבירה בת שבעה (7) ימים מראש למזמין, ולמסור למזמין רכב שהגיע מוקדם יותר למחסן היבואן בישראל או רכב שהיה בעת ההזמנה במחסן היבואן בישראל.
ד. הרכב יימסר לידי המזמין בסוכנות/מתקן המסירה במחלקת מוצר לקסוס.
 
5. שמירת מחיר
א. מזמין ששילם את מחיר הרכב על פי מחירון הרכב התקף במועד התשלום, בין אם שולם כמחיר בהסכם המקורי בעת ההזמנה, או בתוך 14 ימים ממועד ההזמנה ובין אם שולם בכל מועד אחר ובכפוף לכך שההזמנה בתוקף, לא יישא, בכפוף לסעיף 5(ד) להלן, בשינויים שיחולו בין מחיר הרכב על פי מחירון הרכב במועד התשלום כאמור, לבין מחיר הרכב במועד התשלום הסופי (להלן ''שמירת מחיר''). האמור בסעיף זה יחול גם על תשלום חלקי ובלבד שלא יפחת מחמישים אחוז (50%) ממחיר הרכב על פי מחירון הרכב התקף במועד שמירת המחיר. במקרה של תשלום חלקי כאמור המזמין לא יישא בשינויים שיחולו במחיר הרכב כאמור, באופן יחסי לשיעור התשלום ששילם על חשבון מחיר הרכב, למעט בשינויי מיסים כאמור בסעיף 5(ד) להלן, בהם יישא במלואם.
ב. למרות האמור בסעיף 5(א) לעיל ובכפוף לסעיף 5(ד) להלן, אם הרכב אינו מצוי במחסן היבואן בישראל בעת ההזמנה וההסכם המקורי והמזמין לא ביצע שמירת מחיר כמשמעות מונח זה לעיל, אזי המחיר הסופי (להבדיל מהמחיר בהסכם המקורי) יחול על המזמין בתנאי ששער המטבע היציג בו נרכש הרכב מהיצרן על-ידי היבואן (להלן ''שער המטבע'') הידוע במועד בו פורסם המחירון על פיו נקבע המחיר בהסכם המקורי עלה מעל ל-2% לעומת שער המטבע הידוע במועד פרסום המחירון לפיו נקבע המחיר הסופי. בכל מקרה, שיעור השינוי של המחיר בהסכם המקורי אשר יחול על המזמין לא יהיה גבוה משיעור השינוי בשער המטבע. אין באמור בסעיף זה לגרוע מזכות המזמין לבטל את ההזמנה וההסכם המקורי בהתאם לתנאי הזמנה זו וההסכם המקורי והוראות הדין.
ג. על אף האמור בסעיף 5(ב) לעיל ובכפוף 5(ד) להלן, המחיר הסופי לא יחול על המזמין, אלא המחיר בהסכם המקורי, וזאת בכפוף לכך שהמזמין שילם למוכר את המחיר בהסכם המקורי בתוך שבעה (7) ימים מהיום בו הודיע המוכר למזמין על פרסום מחירון חדש לרכב.
ד. המזמין יישא בשינויי מיסים עקיפים המוטלים על-ידי רשויות המדינה אשר אינם בשליטת המוכר, שיחולו, אם יחולו, אם יוטלו ו/או יועלו בין יום ההזמנה ליום מסירת הרכב למזמין ויחולו על עסקת רכישת הרכב.
ה. למזמין ניתנת האפשרות לקבל ערבות בנקאית כמפורט בנספח אשר יצורף להסכם המקורי והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
 
6. זכות ביטול המזמין רשאי לבטל את ההזמנה ו/או ההסכם המקורי תוך ארבעה עשר (14) יום מיום ההזמנה, וזאת ככל שהרכב טרם נרשם על שמו במרשם המתנהל על פי פקודת התעבורה (נוסח חדש) ואם הזמין תוספות מיוחדות לרכב, טרם הרכבת התוספות המיוחדות, ולקבל את התמורה ששילם למוכר בחזרה בניכוי דמי הביטול המותרים בהתאם להוראות הדין.
 
7. אפשרות לתשלום מיסים בהמחאה נפרדת המזמין רשאי, אם רצונו בכך, לשלם את תשלומי המכס ומס הקניה החלים על הרכב ישירות לרשויות המס על-ידי מסירת המחאה בנקאית לפקודת גובה המכס כשהסכום הנקוב בה יהיה סכום המכס ומס הקניה הידוע במועד עשיית ההמחאה. אם בחר המזמין לשלם את המכס ומס הקניה כאמור בסעיף זה לעיל, יישא המזמין, ולא המוכר, בשינויים שיחולו בתשלומי המכס ומס קנייה שמקורם בשינויים בשער המטבע שחלו, במידה שחלו, בין מועד תשלום המכס ומס הקניה למועד שחרור הרכב מפיקוח רשות המכס וכתנאי לשחרור הרכב מפיקוח המכס.
 
8. מסירת הרכב למזמין
א. במועד מסירת הרכב למזמין, מספר הק"מ שנסע הרכב ממועד הייצור לא יעלה על 150 ק"מ.
ב. במידה שיחול עיכוב העולה על שלושים (30) יום מסוף החודש הנקוב בסעיף 4(ב) לעיל, יודיע המוכר בהקדם האפשרי למזמין על משך העיכוב במועד הגעת הרכב (להלן "הודעת העיכוב") ויעשה את מירב המאמצים להקטין את העיכוב, ככל שהדבר מצוי בשליטתו. המזמין רשאי לבטל את ההזמנה בתוך ארבעה עשר (14) יום מיום שנמסרה לו הודעת העיכוב וזאת במתן הודעה בכתב למוכר. ביטל המזמין את ההזמנה בנסיבות אלה, יקבל המזמין את התמורה ששילם למוכר בחזרה כנגד החזרת הערבות הבנקאית, אם ניתנה למזמין. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות המזמין לכל תרופה או סעד אחרים להם הוא זכאי על פי כל דין.
ג. ככל שהמזמין זכאי לפטור חלקי או מלא מהמכס בשל סיבות הקבועות בדין, יעשה המוכר את מירב המאמצים לעמוד בלוח זמנים הנקוב בסעיף 4(א) לעיל, בתנאי שהמזמין מסר למוכר במועד את כל המסמכים הנדרשים לשם שחרור הרכב מהמכס, אולם בכל מקרה, עיכוב כאמור שאינו בשליטת המוכר לא ייחשב כהפרת ההזמנה ו/או ההסכם המקורי.
ד. אם ברכב דרושה התקנת מתקנים מיוחדים לנכים, התחייבות המוכר למסור את הרכב עם המתקנים המיוחדים מותנית באפשרות להתקין אותם. במידה שבידיעת המוכר מידע בקשר עם אפשרות התקנת המתקנים המיוחדים, ימסור המוכר למזמין מידע זה. אספקת והתקנת מתקנים כאמור איננה באחריות המוכר ואחריות זאת חלה על ספק המתקנים המיוחדים ועל המתקין.
ה. טרם מסירת הרכב למזמין וכתנאי לכך, יבטח המזמין את הרכב כנדרש על-פי דין ויציג מסמכים המאשרים זאת בפני המוכר (לכל הפחות תעודת ביטוח חובה תקפה לרכב).
 
9. אחריות אחריות המוכר לרכב היא כמפורט בתנאי האחריות שבחוברת האחריות.
 
10. הפרת תנאי ההזמנה וביטולה
א. האפשרות המוקנית למזמין לביטול ההזמנה עקב עליית מחיר כאמור בהזמנה זו לעיל לא תזכה את המזמין בסעד כלשהו מאחר שביטול בנסיבות האמורות לא ייחשב להפרה של תנאי ההזמנה ו/או ההסכם המקורי.
ב. הפר המוכר את תנאי ההזמנה ו/או ההסכם המקורי, יהא המזמין זכאי לבטל את ההזמנה ו/או ההסכם המקורי לאחר שנתן למוכר התראה בכתב על כוונתו לבטל את ההזמנה ו/או ההסכם המקורי עקב ההפרה כאמור והמוכר לא תיקן אותה בתוך ארבעה עשר (14) יום מהמועד בו נמסרה לו הודע המזמין כאמור. הפר המוכר את תנאי ההזמנה ו/או ההסכם המקורי הפרה יסודית, זכאי המזמין לבטל את ההזמנה ו/או ההסכם המקורי ללא התראה. בוטלו ההזמנה ו/או ההסכם המקורי על-ידי המזמין עקב הפרתם על-ידי המוכר, יהיה המזמין זכאי להשבת התמורה ששילם למוכר ולהשבת הוצאות הערבות הבנקאית ששילם למוכר, אם שילם. ההשבה תשולם למזמין בתוך שלושים (30) יום ממועד ביטול כדין של ההזמנה ו/או ההסכם המקורי, או מיום אכיפתה, כנגד החזרת הערבות הבנקאית, אם ניתנה למזמין. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות המזמין לכל תרופה לה הוא זכאי על פי דין.
ג. למעט אי תשלום המחיר הסופי במועד הקבוע בסעיף 3 לעיל ו/או תשלומי חובה אחרים הקבועים בהזמנה זו ו/או בהסכם המקורי, שייחשב להפרה יסודית של ההזמנה על-ידי המזמין, אם יפר המזמין תנאי אחר מתנאי ההזמנה ו/או ההסכם המקורי, יהיה המוכר רשאי: (1) למסור את הרכב למזמין אחר ולדחות את מועד המסירה בהתאם, או; (2) לבטל הזמנה בהודעה למזמין שעקב ההפרה אין אפשרות לספקה, או; (3) לבטל את ההזמנה לאחר שנתן למזמין התראה בכתב בת עשרה (10) ימים והמזמין לא תיקן את ההפרה בתקופה כאמור. ההתראה שתינתן למזמין בהתאם להוראות סעיף זה תפרט באיזה מהברירות לעיל בחר המוכר.
ד. ככל שהמוכר ביטל את ההזמנה ו/או ההסכם המקורי בשל הפרתם על-ידי המזמין, או אם ביטל המזמין את ההזמנה ו/או ההסכם המקורי שלא כדין, ישיב המוכר למזמין את התמורה ששילם למוכר בתוך שלושים (30) יום ממועד הביטול כאמור כנגד החזרת הערבות הבנקאית, אם ניתנה למזמין, ובניכוי 3% מהמחיר המקורי, המהווים פיצוי מוסכם וקבוע מראש, סכום הנחזה על-ידי הצדדים כסכום המשקף את הנזק הצפוי להיגרם למוכר כתוצאה מביטול ההזמנה ו/או ההסכם המקורי. המוכר יודיע למזמין אם ניכה מהתמורה שהושבה את הפיצוי המוסכם.
 
11. רכב פטור ממיסים
א. ככל שהמזמין זכאי לפטור מלא או חלקי ממיסים, חובה על המזמין להמציא למוכר את המסמכים הדרושים לקבלת הפטור בתוך שבעה (7) ימים ממועד קבלת הודעת המוכר כי ניתן להתחיל בהכנת הרכב למסירה ולשתף פעולה עם המוכר, במידה שיידרש, לרבות בחתימה על מסמכים ומסירתם.
ב. הזכאות וגובה הפטור מתשלומי חובה נקבעים על ידי רשויות המדינה. אם ההפרש בין גובה הפטור שניתן למזמין במסמכים הדרושים לקבלת פטור או לגובה הפטור המשוער, יהיה נמוך מגובה הפטור ממיסים שחושב לו בפועל על ידי המכס, על המזמין לשלם למוכר את ההפרש בתוך שבעה (7) ימים ממועד קבלת ההודעה על ההפרש וכתנאי למסירת הרכב. הפרש כאמור לזכות המזמין יוחזר למזמין על-ידי המוכר לא יאוחר משלושים (30) יום ממועד מסירת הרכב למזמין.
 
12. הצהרת פרטיות ידוע לי כי הפרטים שמסרתי בהזמנה זו לעיל ו/או בהסכם המקורי יכללו במאגרי המידע של לקס מוטורס בע"מ הרשומים כדין וזאת בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה.
 
13. כללי
א. הזמנה זו וההסכם המקורי ממצים את יחסי הצדדים בכל הנוגע לנושאם, וכל הסכמה, התחייבות, הבטחה ומצג שנעשו בין הצדדים טרם חתימתם, בין בעל פה ובין בכתב, ככל שנעשו, בטלים בזאת. כל שינוי ו/או תיקון של ההזמנה ו/או ההסכם המקורי יחייבו רק אם נערכו בכתב ונחתמו על-ידי כל הצדדים.
ב. בכל מקרה לפיו הוראה כלשהי בהזמנה ו/או בהסכם המקורי תהפוך לבלתי חוקית, בלתי תקפה או בלתי אכיפה, לא יהיה בכך כדי למנוע ו/או לגרוע מתקפות ו/או חוקיות ההוראות האחרות.
ג. כל שיהוי, ויתור, ארכה, איחור או הימנעות של צד להזמנה זו ו/או ההסכם המקורי למימוש זכויותיו ו/או בדרישת קיום ו/או הסכמתו לסטות מתנאי הצהרה זו ו/או ההסכם המקורי לא יהוו תקדים, לא יחשבו לוויתור ו/או הסכמה של אותו צד ואין להסיק מהן גזירה שווה למקרה אחר. מובהר, כי שום דבר האמור בהצהרה זו ו/או בהסכם המקורי לא יתפרש כמקנה זכות כלשהי לטובת צד שלישי.
ד. המזמין מאשר ומצהיר כי קרא בעיון את הצהרה זו וההסכם המקורי על כל סעיפיהם, וכי הוא חותם עליהם מתוך הבנה מלאה של תוכנם ומשמעותם.
ה. על הצהרה זו ו/או ההסכם המקורי, פרשנותם ו/או ביצועם יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור ו/או הנובע מהם תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו.
ו. כתובות הצדדים להזמנה זאת הן כקבוע במבוא לה ו/או בהסכם המקורי, וזאת כל עוד לא הודיע צד למשנהו על שינוי בכתובת, בדרך הקבועה בסעיף זה. כל הודעה או התראה שתישלח על-ידי צד למשנהו על פי כתובתו כאמור בדואר רשום, תיחשב כאילו התקבלה על-ידי הנמען 72 שעות לאחר מסירתה למשרד הדואר; אם נמסרה ביד - מעת מסירתה. הודעה שנשלחה בפקס תחשב כאילו התקבלה בשעה הרשומה על גבי אישור העברת הפקס בתנאי שנשלחה ביום עבודה (א' - ה') בין השעות 09:00-17:00 (זמן ישראל) ואם נשלחה למוכר בתנאי שנשלחה למספר הפקס של הסוכן שביצע את ההזמנה או לפקס מספר 03-7613312.

            חתימת המזמין _____________________ ______________________ תאריך