1. Legal
  2. Privacy and data protection policy

  מדיניות פרטיות – אתר לקסוס ישראל

1.       כללי

1.1.    לקס מוטורס בע"מ (להלן "החברה") מכבדת את פרטיותם של המשתמשים הנכנסים לאתר החברה (להלן "האתר") ו/או המשתמשים במידע ובשירותים השונים המוצעים במסגרתו. מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, הינה לסקור, בין היתר, את האופן בו החברה שומרת ועושה שימוש במידע  שנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר ו/או נאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

1.2.    מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונה לנשים ולגברים כאחד. עמכן הסליחה

1.3.    החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, על מנת שישקפו שינויים טכנולוגיים ו/או עסקיים ו/או משפטיים ו/או רגולטורים וכדומה. במקרה כזה, השינויים יעודכנו במסמך זה ויפורסמו באתר. המשך שימוש באתר על-ידי המשתמש לאחר ביצוע השינויים יעיד על הסכמתו לשינויים אלה, ועל כן החברה ממליצה לעיין במדיניות פרטיות זו מעת לעת.

1.4.    כל הגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו זהים לאלה המופיעים בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.

2.       רישום והעברת מידע לחברה

2.1.    חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה ו/או מסירת מידע אישי. במסגרת יצירת קשר עם החברה ו/או הרשמה לרשימת הדיוור שלה ו/או לאזור האישי באתר ו/או לצ'אט בוט ו/או לטפסים, המשתמש יתבקש להזין פרטים אישיים כגון שם מלא, מספר טלפון נייד, כתובת דואר אלקטרוני, מספר רישוי, אזור קבלת שירות וכדומה. כמו כן, בעת רכישת מוצרים על המשתמש למסור פרטים אודות כרטיס אשראי באמצעותו מתבצעת הרכישה. ככל שלא יימסרו הנתונים בשדות החובה, פניית המשתמש לא תועבר להמשך טיפול והוא לא יוכל אף להירשם לרשימת הדיוור של החברה.

2.2.    לחברה מאגרי מידע רשומים כדין בהם ישמרו הנתונים והפרטים שנמסרו ו/או שיאספו אודות המשתמשים באתר, המיועדים, בין היתר, למטרות ניהול ותפעול האתר, לרבות המידע והשירותים המוצעים בו ו/או באמצעותו, מתן שירות ללקוחות ולמשתמשים באתר, , דיוור ישיר, ניהול מכירות, שיווק, גיוס לקוחות ועובדים, עריכת ניתוחים, סקרים, מחקרים וכיו"ב, לרבות דיוור ישיר למטרות אלה ולצרכים שיווקיים, שירותי דיוור ישיר לצדדים שלישיים קשורים עליהם יסכימו המשתמשים ו/או בכפוף להוראות מדיניות פרטיות זו. מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכי מסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו. יחד עם זאת, המשתמש מודע לכך שעל מנת ליצור קשר עם החברה ו/או להירשם לרשימת הדיוור שלה באתר ו/או קבלת שירות מוצע באתר, אזי הזנת המידע הנדרש בשדות החובה מהווה תנאי הכרחי.

2.3.    בעת השימוש באתר, ייתכן ותידרש העברת מידע גם לספקים, המיישמים את ביצוע הפעולה, ולצדדים הקשורים באותה פעולה – דוגמת ספקי מחשוב, ספקי שירותי ענן (אחסון המידע) וכיוצא באלו. צדדים קשורים אלו, ובעיקר חברת 'טויוטה' העולמית, עשויים לקבלת מידע אודותך, לרבות כתובת ה-IP ממנה הנך מתחבר לאתר, והחברה נוקטת את המאמצים הנדרשים בדין לאבטחת מידע זה והעברתו. המידע יישמר אצל החברה וכן יועבר לצדדים הרלוונטיים בהתאם למדיניות פרטיות זו. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר מידע סטטיסטי, בלתי ניתן לזיהוי פרסונאלי, לגורמים הקשורים עימה עסקית בארץ ובחו"ל לשם השלמת הפעולות או למטרת כל שימוש אחר על-פי מדיניות הפרטיות ו/או הדין.

2.4.    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי החברה מייצגת בישראל את חברת 'טויוטה' העולמית ובתוך שכך עשויה לשתף עמה מידע כפי שנמסר על-ידך או נאסף עליך במסגרת השימוש באתר וכן להסתייע בה או לסייע לה בעיבודו.

2.5.    כלל המידע שנמסר ו/או ייאסף אודותיך בעת שימושך באתר, יישמר במאגרי המידע הרשומים והמאובטחים של החברה, ויוחזק על ידה ו/או על ידי מי מטעמה, לרבות באמצעות שירותי "ענן", בארץ ו/או בחו"ל. השימוש במידע יהיה בהתאם למטרות מאגרים אלו ולאמור במדיניות זו ו/או במדיניות הפרטנית של השירות בו אתה משתמש

2.6.    המשתמש מצהיר כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הינו נכון, אמין ומדויק וכן כי ביצע את יצירת הקשר ו/או ההרשמה לאזור האישי ו/או לרשימת הדיוור בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן במפורש. המידע אשר מסר המשתמש, אף בטרם מסר פרטים כלשהם לחברה, וכן מידע נוסף אשר יצטבר אודותיו ופעולותיו באמצעות האתר ישמרו במאגרי המידע של החברה כמפורט לעיל, ויעשה בו שימוש בהתאם למטרות המאגר המפורטות במדיניות פרטיות זו ולהוראות הדין.

2.7.    תשומת ליבך כי ייתכן שחלק מהמוצרים ו/או שירותים ו/או פרסומות המוצגים באתר מנוהלים על-ידי שותפיה המסחריים של החברה. בנסיבות אלה, השירותים כאמור פועלים באמצעות מחשביהם של אותם שותפים ולא ממחשבי החברה, ולכן עשיית שימוש בהם עשויה לשמור מידע אישי שעשוי להיאסף אודותייך עקב כך, וזאת בכפוף למדיניות הפרטיות של אותם גורמים, ככל שקיימת, ולא למדיניות הפרטיות של החברה. בהתאם, מומלץ לעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות של אותם גורמים.

3.       איסוף ושימוש במידע

3.1.    החברה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על-ידי המשתמש ו/או במידע אשר הצטבר אודותיו, לרבות במהלך השימוש באתר, על מנת לשפר, להעשיר ו/או לשנות את האתר, השירותים והתכנים המוצעים במסגרתו, וכן על מנת לעדכן את המשתמש ולערוך סקרי שביעות רצון באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על-ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או על-ידי צדדים שלישיים עמם יש לחברה שיתוף פעולה עסקי. בנוסף, המשתמש מסכים ומאשר לחברה לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, ולמסור מידע סטטיסטי אגרגטיבי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות. מובהר כי מידע סטטיסטי אגרגטיבי זה לא יזהה את המשתמש אישית.

3.2.    החברה תוכל לעבד את המידע אודות המשתמש גם למטרות ניהול, ייעול, התאמה ושיווק של שירותיה, בין היתר על ידי יצירת אפיון אודות המשתמש, לרבות על ידי הצעת הצעות שירותיות ושיווקיות המותאמות אישית עבורו, וכן לעשות שימוש בנתונים סטטיסטיים, שלא יזהו משתמשים באופן אישי, לכל המטרות המנויות לעיל – דוגמת מחקר והסקת מסקנות אודות השימוש בשירותים ו/או המשתמשים בהם.

3.3.    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובכפוף למסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות שלו לחברה והסכמתו לקבלת דיוור ישיר ומסרים שיווקיים, תהא החברה רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני, הודעה לסמארטפון ו/או באמצעי התקשרות אחרים אשר מסר המשתמש, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של החברה. המשתמש יהא רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע באמצעות לחצן "הסרה" אשר יופיע בתחתית ההודעה או אפשרות מענה באותה דרך בה נשלחה ההודעה עם המילה "הסר".

3.4.    האתר משתמש בכלים אוטומטיים לצורך אפיון השימוש של המשתמש באתר ושיפור חווית הגלישה. כלים אלה אוספים מידע אודות המשתמש ואודות השימוש שלו באתר. מידע זה כולל, בין היתר, גם את פרטי ספק שירותי האינטרנט של המשתמש, כתובתו בפרוטוקול האינטרנט (כתובת IP), מיקום המכשיר בו נעשה שימוש בגישה לאתר, זמני ואופני השימוש באתר, סוג הדפדפן ופרטים נוספים המעידים על אופן השימוש באתר, הסכמה לשימוש במידע לצורכי החברה, שיפור חווית הגלישה, בדיקות פנימיות וכדומה.

3.5.    האתר גם עושה שימוש בקובצי "עוגיות/קוקיס" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה על מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בו, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמש, אפיון המוצרים המתאימים לו, פרסומות מותאמות עבורו, אף בגלישתו באתרים אחרים, הקלה על השימוש באתר ולצרכי אבטחת מידע.

3.6.    הקוקיס הםקבצי טקסט הנוצרים על-ידי הדפדפן של המשתמש לפי פקודה עם השימוש באתר, בהנחה שהגדרות המכשיר של המשתמש מאפשרות זאת. קבצי העוגיות מכילים מידע שונה כדוגמת הדפים בהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר, מדורים ומידע שהוא מבקש לראות בעת הכניסה לאתר וכדומה. הקוקיס הם קבצי טקסט הנוצרים עם השימוש באתר על ידי הדפדפן של המשתמש לפי פקודה עם השימוש באתר, בהנחה שהגדרות המכשיר של המשתמש מאפשרות זאת. קבצי העוגיות מכילים מידע שונה כדוגמת הדפים בהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר, מדורים ומידע שהוא מבקש לראות בעת הכניסה לאתר וכדומה. חלק מהקוקיס יפקעו כאשר המשתמש יסגור את האתר וייתכן כי אחרות יישמרו על גבי הזיכרון במכשיר. ככל שהמשתמש אינו מעוניין בקוקיס, הוא יוכל להימנע מכך על-ידי שינוי ההגדרות הדפדפן שלו ו/או דרך שינוי הגדרות הפרטיות בתוך האתר. עם זאת, יש לזכור כי נטרול הקוקיס עלול לגרום לכך שהמשתמש לא יוכל לעשות שימוש בחלק מהשירותים והתכונות באתר

3.7.    . Cookies של ביצועים- קבצי Cookies אלו מאפשרים לנו לספור ביקורים ומקורות תעבורה כדי שנוכל למדוד ולשפר את הביצועים של האתר שלנו. הם מסייעים לנו לדעת אילו דפים הכי פופולריים, ולראות כיצד המשתמשים גולשים ברחבי האתר. כל המידע שקובצי Cookie אלה אוספים מצטבר ולכן הוא אנונימי. אם קבצי Cookie אלה לא יאושרו, לא נדע מתי ובאילו עמודים ביקרת באתר וזה עשוי לפגוע בחוויית הגלישה שלך.

3.8.    . Cookies של מדיה חברתית- קבצי Cookie אלו מוגדרים על ידי מגוון שירותי מדיה חברתית שהוספנו לאתר כדי לאפשר לך לשתף את התוכן שלנו עם החברים שלך והרשתות החברתיות שלך. הם מסוגלים לעקוב אחר הדפדפן שלך ברחבי אתרים אחרים ולבנות לך פרופיל תחומי עניין. הדבר עשוי להשפיע על התוכן ועל ההודעות המוצגים לך באתרים אחרים. אם קבצי Cookie אלה לא יאושרו, ייתכן שכלי השיתוף האלה והתכנים שבהם לא יהיו זמינים עבורך

3.9.    Cookies לצורך מיקוד ופרסום- קבצי Cookies אלו מוגדרים ברחבי האתר שלנו על ידי שותפי הפרסום שלנו. חברות אלה עשויות להשתמש בהם כדי לבנות פרופיל של תחומי העניין שלך ולהציג בפניך מודעות רלוונטיות באתרים אחרים. הם פועלים באמצעות זיהוי ייחודי של הדפדפן וההתקן שלך. אם קבצי Cookie אלה לא יאושרו, לא תהיה לך אפשרות להתנסות בפרסום הממוקד שלנו ברחבי האתרים השונים.

3.10.                      קבצי Cookies פונקציונליים- באמצעות קובצי Cookies אלו ניתן לקבל פונקציונליות והתאמה אישית משופרות, כגון סרטונים וצ'אט חי. ייתכן שהם יוגדרו על ידנו או על ידי ספקי צד שלישי, שאת השירותים שלהם הוספנו לדפים שלנו. אם קבצי Cookies אלה לא יאושרו, ייתכן שהפונקציונליות לא תפעל כהלכה, תופעל באופן חלקי או מלא מה שעלול לפגוע בחוויית המשתמש שלך.

3.11.                      קבצי Cookies הכרחיים- קובצי Cookie הכרחיים לצורך תפקוד האתר ולא ניתן להשבית אותם במערכות שלנו. לרוב, הם מוגדרים בתגובה לפעולות שנעשות על ידך המסתכמות בבקשה לקבלת שירותים, כגון הגדרת העדפות הפרטיות שלך, כניסה למערכת או מילוי טפסים. באפשרותך להגדיר את הדפדפן שלך כך שיחסום או יתריע על קבצי Cookie אלה, אך ייתכן שחלקים מסוימים באתר לא יפעלו לאחר מכן. חשוב לנו לציין כי המידע בקבצים הללו מאובטח, והחברה עושה ככל יכולתה על מנת שרק מחשבי החברה באתר יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

4.       מסירת מידע לצד שלישי

4.1.    החברה נוקטת באמצעים סבירים ומקובלים כדי להגן מפני זליגת פרטים אישיים המזהים את המשתמש לצדדים שלישיים, ותימנע מלהעביר פרטים אישיים ו/או מידע רגיש למעט במקרים כדלקמן:

4.1.1. בהתאם לדרישת המשתמש ו/או בהסכמתו;

4.1.2. כאשר הדבר נדרש לשם השימוש באתר או השירותים המוצעים במסגרתו;

4.1.3. במסגרת שיתופי פעולה עם חברות עמן לחברה יש שיתוף פעולה עסקי ובעיקר 'טויוטה' אירופה;

4.1.4. בכל מקרה בו הפר המשתמש את תנאי השימוש לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם ביצע או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות ו/או הוראות כל דין;

4.1.5. בשל צו שיפוטי ו/או דרישה של רשות מוסמכת למסירת המידע;

4.1.6. בשל כל מחלוקת ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי כלשהו;

4.1.7. בכל מקרה בו תסבור החברה כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לחברה ו/או למשתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים ו/או על מנת למנוע נזק חמור אחר בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי;

4.1.8. במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה לצד שלישי כלשהו את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, ובלבד שאותו צד שלישי כאמור יקבל על עצמו את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו והוראות כל דין.

4.1.9. מובהר, כי אין בכל האמור לעיל כדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו כדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר. מידע כאמור עשוי להישלח גם לצדדים שלישיים בחו"ל.

5.       אבטחת מידע

5.1.    החברה עושה ככל שביכולתה על מנת להגן על סודיות המידע והנתונים שנמסרו על-ידי המשתמשים באתר, תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. ידוע למשתמש, כי החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים, אולם אין ביכולתה למנוע שיבושים באתר באופן מוחלט.

5.2.    החברה משתמשת באמצעי הגנה והצפנה סבירים ומקובלים ביחס לפעולות מסירת מידע מקוון בהתאם לנדרש בדין, ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות. אמצעי ההגנה האמורים נועדו לאבטח את זרימת המידע בין מחשב המשתמש לבין שרתי האתר, את התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטת החברה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים ו/או גורמים בלתי מוסמכים ו/או בלתי מורשים.

5.3.    החברה מתעדכנת באופן שוטף בהתפתחויות הטכנולוגיות על-מנת לספק למשתמשים את ההגנה הטובה ביותר מפני חדירה ו/או פריצה, לרבות כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלה. יחד עם זאת, החברה מבהירה כי במקרים אשר אינם בשליטתה ו/או נובעים מכוח עליון, היא איננה מתחייבת כי האתר יתנהל כסדרו ללא כל הפרעה ו/או כי האתר ו/או המידע והנתונים אשר נאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של החברה וכי ידוע למשתמש שהחברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

5.4.    החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה. החברה משתמשת בחברת הייפ פתרונות תשלום בע"מ ח.פ 511018863 חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה המובילה בישראל לצורך בדיקת ואבטחת המידע העומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי תקן DSS PCI.

5.5.    תקני האבטחה שהאתר עומד בהם נועדו להגן על המשתמשים וחברות האשראי. כך, האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL, כלומר כל התקשורת שבין הדפדפן (אצל המשתמש) לאתר (כלומר שרת האינטרנט המאחסן את העמודים) הינה מוצפנת כך שלא ניתן לפענח את המידע המועבר בין הדפדפן לאתר.

6.       יצירת קשר בנושא פרטיות

6.1.     על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הינך, או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגר החברה ואף לבקש מהחברה לתקן מידע זה אם הוא אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל החברה באמצעות עמוד "יצירת קשר" באתר או לחלופין ניתן לפנות לאחד מפרטי ההתקשרות המפורטים בסעיף 6.2 להלן.

6.2.    בכל שאלה ו/או הבהרה בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם ברצונך לשנות ו/או לתקן את המידע האישי שלך, אנא שלח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: ClientRelationship@lexus.co.il או שתוכל לשלוח מכתב לכתובת: מחלקת חווית לקוח, משרדי לקסוס. שמשון 9, פתח תקווה . בכל תכתובת לחברה יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת מגורים וכתובת דואר אלקטרוני ליצירת קשר. החברה תשתדל להגיב לכל בקשה/פנייה סבירה בזמן סביר.

6.3.    בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אל שירות הלקוחות של החברה באמצעות טופס יצירת קשר באתר ,  בטלפון: 03-7613330, או במייל: ClientRelationship@lexus.co.il.    בכל תכתובת לחברה יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת ואימייל ליצירת קשר. החברה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.

6.4.    ככל שהנך סבור כי פרטיותך נפגעה באופן כלשהו משימוש באתר, על-ידי כל גורם, תוכל לפנות לחברה באופן האמור לעיל.