1. Legal
  2. Sales warranty

כתב אחריות לכלי רכב חדש מתוצרת לקסוס

 
 

אחריות לקסוס בפירוט

תקופת האחריות
לקס מוטורס בע"מ ח.פ 513812677 אחראית לתיקון או החלפה של כל מוצר תעבורה מקורי של לקסוס שסופק על ידה במכוניתך ואשר נמצא בו פגם בחומר או בייצור וזאת בתנאי שימוש רגילים במכונית. למעט אותם פריטים ומקרים המפורטים בהמשך ובפרק "מה אינו נכלל במסגרת האחריות", וזאת למשך תקופה של שלוש שנים או עד לצבירת 100,000 ק"מ מיום תחילת האחריות, לפי המוקדם מביניהם.
האחריות תקפה גם אם המכונית תימכר במהלך תקופת האחריות.

גרירה
גרירת המכונית למרכז שירות של לקסוס הקרוב תכוסה באחריות במקרה בו תושבת המכונית עקב פגם הנכלל באחריות.

חלודה חיצונית ופגמי צבע
האחריות לתיקון חלודה חיצונית ופגמי צבע המופיעים על דפנות מרכב צבועים הנובעים מפגם בייצור, תהא למשך 3 שנים, ללא הגבלת קילומטרים.

חלודה נקבובית
האחריות לתיקון חלודה נקבובית, שמקורה בפגם בייצור ושהתחילה בשכבת הצבע הפנימית כלפי חוץ, בעבודת המרכב* היא למשך 12 שנים ללא הגבלת קילומטרים )פירוט לפגמים שאינם נכללים באחריות, ראה

פיסקה "מה אינו נכלל באחריות"(.
*האמור מתייחס לרכיבי מעטפת ומרכב מתכתיים מקוריים של לקסוס כדוגמת מכסה מנוע, דלתות, מכסה תא מטען ולוח הרצפה, אך לא כולל רכיבים המחוברים למרכב כדוגמת קישוטים, פגושים או צירים.

רכיבי המערכת ההיברידית
האחריות חלה במקרה בו נמצא פגם בחומר או בייצור, על רכיבי המערכת ההיברידית הבאים בלבד: מצבר מתח גבוה, יחידת בקרת מצבר, יחידת בקרת המערכת ההיברידית וממיר מתחים. האחריות תהא למשך 5 שנים או עד לצבירת 100,000 ק"מ מיום מסירת המכונית, לפי המוקדם.

מצבר מתח נמוך ) (
אחריות מלאה למצבר מתח נמוך ) ( לקסוס מקורי למשך שנתיים או 100,000 ק"מ מיום מסירת המכונית ללקוח. בשנה השלישית האחריות מכסה 50% מעלות המצבר ובלבד שהמכונית לא נסעה יותר מ 100,000- ק"מ. המצבר המוחלף יהיה מדגם המאושר על ידי לקס מוטורס כעומד בדרישות איכות והתאמה.

אביזרים
האחריות חלה גם על אביזרים כגון: מערכת מיגון, איתור ולווין, מערכות קשר וטלפון, חלונות חשמל, מערכות וידאו )אודיו-דיסק, רמקולים( ועוד ובלבד שאביזרים אלו נכללו בחוזה הזמנת המכונית והותקנו על ידי לקס מוטורס או מי מטעמה טרם מסירת המכונית.
האחריות תהא למשך 3 שנים או עד לצבירת 100,000 ק"מ מיום מסירת המכונית, לפי המוקדם מביניהם. האחריות לשלטים מרחוק ומכשירים אלקטרוניים ניידים )כגון מכשירי ניווט ניידים( היא למשך 12 חודשים, מיום מסירת המכונית. האחריות הניתנת על ידי חברת גיל-קאר, מתקין האביזרים המורשה מטעם לקס מוטורס, מצורפת לחוברת האחריות והשירות.

תנאי אחריות כלליים של לקסוס

הגדרות
"החוק" - חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו 2016- .

"מוצר תעבורה" - מוצר תעבורה כהגדרתו בסעיף 2 לחוק אשר יוצר ונסחר בהתאם לחובת הרישוי הקבועה בחוק ובלבד שהוא מוצר תעבורה חדש.

"מוצר תעבורה העומד בדרישות איכות והתאמה" - מוצר תעבורה שיוצר על ידי כל גורם שיכול להצהיר ולאשר בכל עת שמוצר התעבורה נמצא בדרגת איכות והתאמה מקבילה לדרגת איכות והתאמה של מוצר תעבורה ששימש את יצרן המכונית בעת הרכבת המכונית.

"מוצר תעבורה חליפי" - מוצר תעבורה שאינו מוצר תעבורה מקורי.

"מוצר תעבורה מקורי" - מוצר תעבורה מתוצרת היצרן המהווה כהגדרתו בסעיף 2 לחוק, אשר יוצר ונסחר בהתאם לחובת הרישוי הקבועה בחוק.

"מרכז שירות של לקסוס" - מרכז שירות של יבואן כהגדרתו בחוק, הקשור עם לקס מוטורס בהסכם הרשאה.

מיהו נותן האחריות?
לקסוס אחראית לכך שהמכונית יוצרה בהתאם לתקנים הגבוהים ביותר של לקסוס ונבדקה בקפידה לפני מסירתה לרשותך.

היכן מכוסה הלקסוס שלי באחריות?
כתב האחריות שניתן למכוניתך תקף בישראל.
אם בכוונתך להוציא את מכוניתך מגבולות מדינת ישראל, אנו ממליצים שתיצור קשר עם נציג מרכז שירות של לקסוס לקבלת מידע נוסף.

קביעת אחריות
תיקון במסגרת אחריות מותנה בבדיקת המכונית במרכז שירות של לקסוס ו/או על ידי נציג שהוסמך לכך על ידי לקס מוטורס אשר יקבעו כי התיקון הנדרש אכן עומד בתנאי האחריות.

מתי מתחילה האחריות?
האחריות מתחילה ביום מסירת המכונית ללקוח הראשון.

האם ישנם חיובים כלשהם עבור תיקונים המבוצעים בלקסוס שלי במסגרת האחריות?
תיקונים במסגרת האחריות )מוצרי תעבורה ו/או עבודה(, אשר יבוצעו במרכזי שירות של לקסוס, ייעשו ללא חיוב הלקוח*.
*הלקוח יחויב בתשלום בגין מוצרי תעבורה שהוזמנו מהיצרן במיוחד ולא הותקנו במכונית מסיבה התלויה בלקוח. הזמנה מיוחדת של מוצרי תעבורה כאמור מותנית בחתימת הלקוח על התחייבות בלתי חוזרת לאפשר את התקנת מוצרי התעבורה במכונית וכן בהפקדת פיקדון המהווה פיצוי מוסכם אשר יחולט אם הלקוח לא יקיים את התחייבותו.

מהם התנאים למימוש האחריות?

אחזקה
בעל המכונית אחראי לתפעול, אחזקה ושמירה נכונים של המכונית לפי ההוראות המפורטות בספר הנהג. אם המכונית מופעלת בתנאי נהיגה קשים, יש למלא את הוראות האחזקה והשירות לתנאים אלו כמפורט בספר הנהג. אי הקפדה על כך עלולה לגרום לפקיעת תוקף האחריות על פרטים הקשורים לאחזקה.

רישום ואחזקה
בעל המכונית אחראי לשמור את כל רישומי השירות והאחזקה שבוצעו במכונית, כהוכחה שאכן בוצעה האחזקה הדרושה במכונית. בעל מכונית אשר קיבל במהלך תקופת האחריות שירות למכונית, חייב להציג לבקשת היבואן, בהתעורר מחלוקת באשר לתוקפה של האחריות למכונית, חשבוניות אשר סופקו לו על ידי המרכז המטפל בגין השירות )על החשבוניות להיות ערוכות בהתאם לסעיף 19 לחוק והתקנות מכוחו(.

למי לפנות לשם מימוש האחריות?
במקרה של פגם המחייב תיקון במסגרת האחריות, אתה מחויב להביא את מכוניתך למרכז שירות של לקסוס בהקדם האפשרי וזאת בכדי למנוע החמרה אשר תחייב עבודה רחבת היקף לעומת זו שנדרשה במקור. מרכזי השירות של לקסוס יבצעו את התיקונים הנדרשים במכוניתך, באמצעות מוצרי תעבורה חדשים או מוצרי תעבורה העומדים בדרישות איכות והתאמה. התיקון במסגרת האחריות יבוצע בכל אחד ממרכזי שירות של לקסוס ברחבי הארץ.

האם הצמיגים מכוסים במסגרת כתב אחריות זה?
לצמיגים מוענקת אחריות על ידי יצרן הצמיגים. הקביעה אם האחריות חלה על כשל שהתגלה בצמיג תיעשה על ידי נציג יצרן הצמיגים בישראל. הפיצוי בגין צמיג שנמצא פגום יבוצע בשיטת “פרו-רטה“ – דהיינו, נציג יצרן הצמיגים קובע את אורך חיי הצמיג הנותר ומזכה בהתאם לכך את הלקוח.

להלן פרטי התקשרות של יבואני הצמיגים:
ברידג'סטון, רח' המדע, א.ת.צפוני אשדוד, 08-8520212
אנשי קשר: מוטי - דרום, 054-9033142; רוני - צפון, 054-9033151

דנלופ, קיבוץ משמרות, 04-6276333
איש קשר - שלמה אלוני: 054-7739595; 074-7558203

יוקוהמה, קיבוץ משמרות, 04-6276333
איש קשר - שלמה אלוני: 054-7739595; 074-7558203

מה קורה אם אני מוכר את הלקסוס שלי?
אחריות לקסוס מועברת אוטומטית, ללא כל עלות, לבעלים הבאים של המכונית.

מה אינו נכלל באחריות?

אנו מספקים לך חבילת אחריות מקיפה המבטאת את מחויבותה של לקסוס לאיכות מוצריה. האחריות של לקסוס נועדה לכסות כל פגם שניתן ליחסו לייצור או להרכבה. לכן, המקרים הבאים אינם נכללים באחריות:
בלאי ושחיקה רגילים
רעשים, רעידות, שחיקה ובלאי רגילים, קרעים, שינויי צבע, דהייה, כתמים או עיוותים.

הפחתה הדרגתית בקיבולת מצבר ההסעה )מצבר ליתיום-יון(:
הקיבולת החשמלית של מצבר הליתיום-יון )היכולת לשמור מטען חשמלי( פוחתת בהדרגה עם הזמן והשימוש, תכונה המאפיינת מצברים אלו. מידת הירידה בקיבולת החשמלית משתנה באופן יחסי כתלות בתנאי הסביבה )טמפרטורה וכד'( תנאי השימוש )האופן בו נוהגים במכונית( ואופן טעינת המצבר. האחריות אינה מכסה ירידה בקיבולת מצבר ההסעה )מצבר ליתיום יון(. על מנת לצמצם את ההפחתה בקיבולת החשמלית, פעל על פי ההנחיות המפורטות בספר הוראות ההפעלה.

עלויות תחזוקה
אבחון מנוע, טיפול תקופתי )לרבות מסננים, שמנים, נוזלים, חומרי סיכה, נוזל קירור, גז ושמן למזגן( ניקוי והברקה, פוליש, וקס, כוונון זוויות הגוי, איזון גלגלים, רצועות מנוע, מצתים, נתיכים, מגבי שמשות, צלחות ותופי בלם, רפידות וסנדלי בלמים, דיסקות חיכוך ולחץ של המצמד, צמיגים ונורות.

שינויים במד מרחק
תיקון הנדרש במכונית אשר בוצע בה שינוי שלא כדין בקריאת מד המרחק או שהוחלף בה מד המרחק מבלי לכיילו כך שלא ניתן לוודא את המרחק שהמכונית נסעה, אינו נכלל במסגרת האחריות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לקוח אשר במכוניתו בוצע שינוי שלא כדין בקריאת מד המרחק לא יוכל להסתמך על מד המרחק לצורך הוכחת היסטוריית הטיפולים של המכונית.

גריטה או אובדן ערך כללי של המכונית
כל מכונית שפורסם לגביה שהיא מיועדת לגריטה או כותרת דומה, או שהוכרזה אי פעם כ"אובדן ערך מוחלט" או הגדרה מקבילה, על ידי מוסד פיננסי או המבטח.

הוצאות נלוות ו/או חריגות
נזק עקיף ו/או נלווה כגון, אך לא רק: שיחות טלפון, אובדן רכוש אישי ו/או מסחרי, עלות ההובלה, לינה בבית מלון, הפסד השתכרות, אי נוחות או הפסד מסחרי אינם נכללים במסגרת האחריות.

נזקים או תקלות הנובעים באופן ישיר או עקיף, מהסיבות החיצוניות הבאות:
אש, תאונות ו/או גניבה.

חלודה בשכבת הצבע החיצונית הנגרמת על ידי זיהום סביבתי כגון:
גשם חומצי, נפולת כימית, זיהום תעשייתי, נשורת מעצים, לשלשת ציפורים, מלח, ברד, סופות, ברקים, הצפות וכל נזק אחר הנגרם על ידי כוח עליון.

תיקונים וכוונונים הנדרשים שהם תוצאה משימוש בלתי נכון כגון:
נסיעה בשטח משובש, בוצי, חולי, נהיגה בלתי סבירה או שימוש ברכב במקומות שלא נועדו לתנועת רכב )כמו דרך לא סלולה - למעט רכבים המיועדים לכך(. מרוצי מכוניות, העמסת יתר, הזנחה, חילוץ ו/או גרירה , תיקון דרך שלא על פי הנחיות היצרן, שימוש לרעה, תיקונים וכוונונים לא נכונים, שימוש בתוספים לדלק, שמנים ו/או נוזלים אשר אינם עומדים בדרישות איכות והתאמה, חומרי עזר, ניקוי והברקה בעזרת חומרים ממיסים.

שינויים במבנה המכונית או במכלולים שלא לפי הוראות היצרן כגון:
• במפרטים הטכניים, בחלקים ובמכלולים, במידות הצמיגים, במתלי המכונית, בבקרת הפעלת המנוע.
• כמו גם, נזק הנגרם מהתקנת מיגוני גחון/מערכת גז פחממני מעובה ) גפ"מ (
• שינוי או מחיקת מספר זיהוי המכונית ו/או המנוע.
• שינויים שבוצעו בניגוד להוראות הדין.
• התקנה של מוצר תעבורה שאינו עומד בדרישת איכות והתאמה.
• שירות למכונית שנעשה שלא על פי הוראות כלל עולמיות או אזוריות של היצרן, לפי העניין.
• אי עמידה בהוראות כלל עולמיות או אזוריות של היצרן, לפי העניין, באשר לטיפולים תקופתיים במכונית, קיומם או מועדם.
• אי קיום הוראות האחזקה וההפעלה של המכונית המפורטות בחוברת האחריות והשירות ו/או בספר הנהג.