1. New Cars
  2. SUV
  3. Disclaimer

תקנון מבצע מימון לדגמי SUV ספטמבר 2019

כללי

במסגרת מבצע הטבות ברכישת רכב לקסוס מדגמי UX , NX ו- RX מציעה חברת לקס מוטורס בע"מ להלן ("החברה") הלוואה ללא ריבית והצמדה באמצעות בנק הפועלים להלן ("הבנק"), ללקוחות שירכשו את הרכב מהחברה במהלך תקופת המבצע.

1 .תקופת המבצע: המבצע בתוקף החל מיום 1.9.2019 בשעה 8:30 ועד ליום 30.9.2019 בשעה 18:00 בלבד או עד למסירת 60 רכבים מהדגמים נשוא המבצע, לפי המוקדם מבין השניים (להלן "תקופת המבצע").

2 .תאור המבצע: לקוחות זכאים (כמפורט בסעיף 3 להלן) אשר ירכשו רכב (כמפורט בסעיף 4 להלן) בתקופת המבצע הקבועה בסעיף 1 לעיל (להלן: "לקוח/ה/ות במבצע") יהיו זכאים לקבל מימון ללא ריבית והצמדה במסגרת רכישת כלי הרכב נשוא המבצע (להלן: "רכב המבצע") בהתאם לתנאים הקבועים בסעיף 5 להלן, והכל בכפוף לאמור להלן.

3 .זכאות להשתתפות במבצע: מבצע זה מתייחס ללקוחות פרטיים בלבד לרבות לקוחות במעמד "עולה חדש"/"פטורי מיסים של משרד הבטחון ו/או ביטוח לאומי", אשר ירכשו בתקופת המבצע את הרכב. למען הסר ספק, המבצע לא יחול על תאגידים, לקוחות עסקיים, מוסדיים וארגונים לרבות מוניות/מורים לנהיגה או במסגרת עסקאות ליסינג מכל סוג שהוא.

4 .הרכב נשוא המבצע: המבצע מתייחס לרכישת רכב מדגמי UX , NX ו – RX בלבד מתוצרת לקסוס יפן המשווק על ידי החברה באמצעות סניפיה ברחבי מדינת ישראל. למען הסר ספק, כל רכב אחר המיובא על ידי החברה לא ייכלל במסגרת המבצע.

5 . תאור הטבת המבצע: לקוח/ה במבצע – שירכוש את רכב המבצע בתקופת המבצע, יהיה זכאי לקבלת הטבת מימון כמפורט להלן (להלן הטבת מימון) כפי שמופיע בפרסומי החברה:

דגם UX200 Luxury - מקדמה: 87,785, תשלום חודשי: 1,299, יתרה לסוף תקופה: 71,750, סה"כ: 205,000
דגם UX200 Premim - מקדמה: 107,785, תשלום חודשי: 1,299, יתרה לסוף תקופה: 71,750, סה"כ: 225,000
דגם UX250h Luxury - מקדמה: 110,785, תשלום חודשי: 1,299, יתרה לסוף תקופה: 71,750, סה"כ: 228,000
דגם UX250h Premium - מקדמה: 130,785, תשלום חודשי: 1,299, יתרה לסוף תקופה: 71,750, סה"כ: 248,000
דגם UX250h F-SPORT - מקדמה: 147,785, תשלום חודשי: 1,299, יתרה לסוף תקופה: 71,750, סה"כ: 265,000
דגם NX300 Luxury - מקדמה: 129,985, תשלום חודשי: 1,679, יתרה לסוף תקופה: 96,250, סה"כ: 285,000
דגם NX300 Premium - מקדמה: 154,985, תשלום חודשי: 1,679, יתרה לסוף תקופה: 96,250, סה"כ: 310,000
דגם NX300h Luxury - מקדמה: 119,985, תשלום חודשי: 1,679, יתרה לסוף תקופה: 96,250, סה"כ: 275,000
דגם NX300h Premium - מקדמה: 144,985, תשלום חודשי: 1,679, יתרה לסוף תקופה: 96,250, סה"כ: 300,000
דגם RX300 Luxury - מקדמה: 165,485, תשלום חודשי: 2,259, יתרה לסוף תקופה: 120,450, סה"כ: 365,000
דגם RX300 Premium - מקדמה: 205,485, תשלום חודשי: 2,259, יתרה לסוף תקופה: 120,450, סה"כ: 405,000
דגם RX450h Luxury- מקדמה: 245,485, תשלום חודשי: 2,259, יתרה לסוף תקופה: 120,450, סה"כ: 445,000
דגם RX450h Premium - מקדמה: 278,485, תשלום חודשי: 2,259, יתרה לסוף תקופה: 120,450, סה"כ: 478,000

א. לא ניתן לבצע שינויי במבנה המימון – גובה המקדמה, תשלומים (35 תשלומים), יתרה לסוף התקופה.
ב. התשלומים והבלון לא ישאו ריבית והצמדה.
ג. למקדמה יש להוסיף אגרת רישוי, מיגון במידה ונדרש, צבע מטאלי במידה ומבוקש וכל עלות אביזר נוסף לפי בחירתו של הלקוח.

6 . אישור הטבת המבצע הינו באחריותו הבלעדית של הלקוח במבצע ומותנה באישור הבנק. למען הסר ספק, החברה לא תהיה אחראית בשום צורה שהיא לגובה המימון ו/או לאישור כזה או אחר והוא נתון לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק.

7 .כפל מבצעים: מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין כפל מבצעים ו/או הטבות ו/או הנחות ברכישת הרכב.

8.הטבה אישית: ההטבות נשוא תקנון זה הינן אישיות הן ללקוח במבצע עצמו והן לרכב המבצע שרכש, יחדיו, ואינן ניתנות להסבה ו/או המחאה ו/או להעברה לצד שלישי כלשהו ו/או לרכב אחר מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה של מכירת ו/או העברה של הרכב במבצע לאחר.

9 .אי התאמה: בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תקנון זה ובין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע (כולל פרסום תקנונים קודמים) לרבות בשלטי חולצות, בעיתונים, בטלוויזיה, באינטרנט, ברדיו ובכל אמצעי אחר, הוראות תקנון זה תגברנה, והן שתחייבנה את החברה או מי מטעמה ואת הלקוח במבצע.

10 .קיצור המבצע ושינוי תקנון: החברה שומרת לעצמה את הזכות לקצר את תקופת המבצע או להאריכה, וכן את הזכות להפסיק את המבצע או לשנות את תנאיו, לרבות הזכות להגדיל או להקטין את מגוון הרכבים נשוא המבצע ו/או את כמות הרכבים נשוא המבצע, את מבנה המבצע, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ובלבד שלא פגעה בזכויות לקוח במבצע שכל התנאים לגביו לקבלת הטבת המבצע מולאו (כל עוד לקוח במבצע כאמור אינו מפר מי מתנאי המבצע כאמור).

לקס מוטורס בע"מ