1. Owners
  2. Lexus Takumi Community
  3. Takumi Community Terms
Takumi

תקנון TAKUMI CLUB

‏06/11/2022

תקנון קהילות לקוחות לקסוס

מטעמי נוחות בלבד, כתוב תקנון זה בלשון זכר. כל שנכתב בלשון זכר יש לראות כנכון גם בלשון נקבה.

 

תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהלות הקהילות של חברת לקסוס.

1.   הגדרות-

1.1. החברה – לקס מוטורס בע"מ

1.2. תקופת אחריות יצרן – שלוש שנים או 100,000, ק"מ המוקדם מבניהם.

1.3. טאקומי - הקונספט היפני עתיק היומין של "טאקומי" חיוני בכל מעשינו. אומני הטאקומי מאסטר שלנו מיישמים גישה של אומנות עבודת יד המשתמשת בעדינות המגע האנושי בכל היבטי העיצוב והפיתוח של לקסוס.

1.4. קהילת מועדון לקסוס טאקומי- כל לקוח אשר בבעלותו רכב לקסוס שיובא על ידי החברה, שנמצא בתוך התקופה המוגדרת בסיף 1.1 ועומד במכלול תנאי קהילת טאקומי בהתאם לתקנון זה.

1.5. בנוסף, לקהילת מועדון לקסוס טאקומי ישוייכו כל הלקוחות שבבעלותם רכבי לקסוס שיובאו על ידי החברה, מדגם LC, LS ו LX עד 10 שנים מיום עלייתם לכביש.

1.6. חברות במועדון לקסוס טאקומי הינה לתקופה המוגדרת בסעיף 1.1  

1.7. קיושו (Kyushu) על שם מפעל הייצור של לקסוס ביפן,

1.8. קהילת מועדון לקסוס קיושו - לקוח בעל רכב לקסוס שסיים את תקופת אחריות היצרן ישוייך באופן אוטומטי לקהילת מועדון לקסוס קיושו.

1.9. הדורי (Hadori) על שם טכניקת הליטוש הייחודית של חרבות 'קטאנה' היפנית

1.10.   קהילת מועדון לקסוס הדורי – כל לקוח שרכבו יצא ממועדון לקסוס טאקומי והמעוניין לרכוש זכאות נוספת בתנאים שיפורטו בנספח א'.

1.11.   החברה תהיה רשאית לשנות ו/או לעדכן את שיטת ההצטרפות למועדון מפעם בהתאם לקריטריונים שתקבע מפעם לפעם בהתאם לשיקולה.

1.12.   הנהלת החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות הקהילה בכפוף לדין.

2.   חברות בקהילות השונות של מועדון לקסוס.

2.1. החברות בקהילת לקסוס טאקומי מעבר למוגדר בסעיף ההגדרות, ניתנת לרכישה בתשלום של 1,800 ₪ לשנה ומקנה זכאות לכל ההטבות והשירותים.

2.2. החברות בקהילות הינה ליחידים- קרי, בעל הרכב בלבד.

2.3. החברות אינה ניתנת להעברה, או לשימוש על ידי אחר או באמצעות אחר.

2.4. השימוש בהטבות הקהילה מותנה בהצגת מספר רישוי או מספר טלפון נייד של חבר המועדון ואימות בשם מלא.

2.5. זכויות שנותרו ולא מומשו בתקופת הזכאות יועברו עם הרכב ללקוח הבא.

3.   שימושים-

3.1. עם כניסת הלקוח לקהילה הרלוונטית, מקבל החבר על עצמו את תקנון המפורט להלן והמחייב בין הצדדים.

3.2. תקנון זה מהווה תנאי הצטרפות לקהילת הלקוחות הרלוונטי עבורו וכל חבר נחשב כמי שראה, הבין, קרא והסכים להוראות תקנון זה, לרבות שינויים אשר יחולו מעת לעת.

3.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את ההטבות הניתנות במסגרת קהילת הלקוחות הרלוונטי ללקוח, על פי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת בכפוף לכל דין ולא תהיה למי מחברי הקהילה כל טענה בעניין זה.

3.4. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

3.5. החברה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות את שם הקהילה, סמלים וכיוצ”ב בכל עת.

3.6. דרכי הפרסום של הודעות הקהילה תהיינה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

3.7. ויתור או פעולה של הקהילות לטובת הלקוח בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור על האמור בתקנון זה.

3.8. במידה ויחולו תקלות אשר ימנעו באופן זמני מתן הטבות לחברי הקהילה, תפעל החברה לתיקון התקלות בהקדם ולא יהיו לחברי הקהילה טענות ו/או תביעות כנגד החברה ו/או מי מטעמה בשל אי מתן ההטבות בתקופת התקלות והטיפול בהן.

4.   פרטי לקוח-

4.1    באחריות חבר הקהילה לעדכן את החברה לגבי שינוי בפרטיו, על מנת לאפשר להמשיך וליידעו בדבר מבצעים והטבות. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לאי קבלת הטבה, הודעה או כל דבר הנובע מאי עדכון פרטי החבר במועד או מכל סיבה אחרת.

4.2    ברכישת הרכב, ובעת במילוי טופס קשרי הלקוחות, מחליט החבר על הסכמה או אי הסכמה, לקבל דיוור שיווקי לגבי מבצעים והנחות. ניתנת בכל עת אפשרות להתנתק מרשימת הדיוור.

4.3    הנתונים האישיים אותם ימסור החבר כמפורט לעיל, יישארו בידיה של החברה ו/או מי מטעמה אשר לא יעשו בהם שימוש למעט לצורך יצירת קשר עם החברים, ניהול ותפעול קהילת הלקוחות שיבוצעו על ידי לקסוס או מי מטעמה.

5.   תכולה-

5.1    תכולת קהילת טאקומי, הדורי, קיושו - כמפורט בנספח א'

6.   הטבות לחברי קהילת לקסוס טאקומי או הדורי-

6.1    כפופות לזמינות ההטבה או האירוע.

6.2    כל תנאים והגבלות המפורטים מעת לעת ובכל חומר עדכני אחר המתאר את ההטבות כולל החוזה מול החברה או העסק איתה מתקיים שיתוף הפעולה.

7.   אירועים לחברי קהילת מועדון לקסוס טאקומי

7.1    מעת לעת, החברה עשויה לשלוח הזמנות לחברי קהילת טאקומי לאירועים באמצעות פרטי ההתקשרות שסופקו על ידי הלקוח.

7.2    הקצאת הכרטיסים לאירועים עשויה להיות מוגבלת והיא תוקצה על בסיס כל הקודם זוכה או לשיקולה הבלעדי של החברה.

7.3    באחריותו של הלקוח לוודא שלחברת לקסוס קיימים הפרטים הנכונים כולל מידע אישי.

 

לרשות חברי הקהילות יעמוד מוקד שירות הלקוחות *9966
 

 

 

נספח א'