1. Owners
  2. Maintenance
  3. Disclaimer

תקנון הארכת אחריות לרכבי LEXUS

תכנית הארכת האחריות לשנה הרביעית/ החמישית/ הרביעית והחמישית יחד, המפורטת במסמך זה, מאפשרת ללקוחות שרכשו רכב מלקס מוטורס המשך הנאה מהשימוש ברכב בראש שקט, ללא דאגה לתיקונים ולעלויות חריגות במהלך תקופת הארכת האחריות.

תקופת הארכת האחריות:

הארכת אחריות לשנה רביעית: מהחודש ה- 37 מיום מסירת הרכב לבעליו הראשונים ועד תום 48 חודשים מיום מסירת הרכב לבעליו הראשונים או עד לצבירת 100,000 ק"מ, לפי המוקדם מבניהם.
הארכת אחריות לשנה רביעית וחמישית: מהחודש ה- 37 מיום מסירת הרכב לבעליו הראשונים ועד תום 60 חודשים מיום מסירת הרכב לבעליו הראשונים או עד לצבירת 100,000 ק"מ, לפי המוקדם מבניהם.
הארכת אחריות לשנה חמישית: מהחודש ה- 49 מיום מסירת הרכב לבעליו הראשונים ועד תום 60 חודשים מיום מסירת הרכב לבעליו הראשונים או עד לצבירת 100,000 ק"מ, לפי המוקדם מבניהם.

אילו רכבים לא יוכלו לבקש להיכלל בתכנית להארכת אחריות:

• רכב מהדגמים הבאים: LC, RC
• רכב אשר אחריות היצרן/יבואן לגביו הסתיימה, קרי מתקיים לפחות אחד התנאים: עברו 36 חודשים ( 48 חודשים במקרה של רכב אשר רכש אחריות לשנה הרביעית ) מיום מסירת הרכב ללקוח הראשון או מד האוץ גבוה מ- 100,000 ק"מ.
• רכב אשר יובא ונרכש לראשונה מגורם שאינו לקס מוטורס (רכבים שיובאו בייבוא אישי או באמצעות יבואנים עקיפים או זעירים).
• רכב אשר הוכרז אובדן להלכה והוחזר אל הכביש או רכב אשר הוכרז אובדן גמור.
• רכב אשר בעבר היה מעורב בתאונה ושילדת הרכב נפגעה.
• רכב אשר לא טופל בהתאם להנחיות יצרן הרכב.
• רכב אשר לא עבר בהצלחה את הבדיקה הפיזית הנדרשת אשר תבוצע במרכזי שירות מורשי לקסוס טרם הכנסתו לתכנית (רכב אשר טרם חלפו 26 חודשים מיום המסירה ללקוח הראשון ואשר טופל במרכז שירות מורשה לקסוס, ובעליו מעוניין ברכישת הארכת האחריות לשנה הרביעית או לשנים הרביעית והחמישית, יהיה פטור מביצוע הבדיקה וניתן יהיה לרכוש עבורו הארכת אחריות ללא הבדיקה).

עלות הארכת האחריות

• תשלום עבור בדיקת הרכב - בהתאם לתעריף לקסוס. תשומת ליבך, ישנו שוני בין התשלום עבור בדיקה המתבצעת אגב טיפול/תיקון ברכב לבין בדיקה המתבצעת באופן נפרד.
• מחיר הארכת אחריות בעת מכירת רכב חדש או עד חודש אחד ממסירתו יהיה כדלקמן:
1. אחריות שנה רביעית בלבד: 2,000 ₪ כולל מע"מ
2. אחריות שנים ארבע + חמש: 3,500 ₪ כולל מע"מ
• מחיר הארכת האחריות אשר תירכש החל מחודש לאחר מסירת הרכב ללקוח הראשון יהיה כדלקמן:
1. אחריות שנה רביעית בלבד: 2,500 ₪ כולל מע"מ
2. אחריות שנים ארבע + חמש: 4,000 ₪ כולל מע"מ
3. אחריות שנה חמישית בלבד: 2,000 ₪ כולל מע"מ

מה כוללת הארכת האחריות?
לקוח אשר רכש הארכת אחריות יקבל תעודת אחריות המפרטת את היקף הארכת האחריות ותנאיה.

היכן ניתן לממש את הארכת? האחריות
ניתן לממש את הארכת האחריות בכל אחת ממרכזי השירות המורשים לטפל ברכבי לקסוס.

ביטול הארכת האחריות:
ביטול הארכת האחריות ומתן החזר כספי ללקוח יתאפשר רק אם הארכת האחריות טרם נכנסה לתוקף ורק במקרה של גניבת הרכב או אובדן גמור (טוטאל לוס). הבקשה תאושר בכפוף להצגת אסמכתאות מתאימות.