Our Responsibility Hero Image

אחריות

לקסוס מעניקה אחריות מרגע מסירת הרכב ולמשך תקופה של 24 חודשים ללא הגבלת מרחק נסיעה מצטבר, ולמשך 12 חודשים נוספים או עד לצבירת 100,000 ק"מ – המוקדם מביניהם.

כמה מלים על האחריות של לקסוס

לקסוס אחראית לתיקון או החלפה של כל חלק מקורי של לקסוס שסופק על ידה ברכב ואשר יש בו פגם, בחומר או בייצור, וזאת בתנאי שימוש רגילים ברכב ובתנאי שבוצעו בו הטיפולים התקופתיים הנדרשים.
תוקף האחריות אינו מושפע ממכירת הרכב במהלך תקופת האחריות. למעט אותם פריטים ומקרים יוצאי דופן המפורטים בסעיף “מה אינו נכלל במסגרת האחריות”