Our Responsibility Hero Image

אחריות

לקסוס מעניקה אחריות מרגע מסירת הרכב לתקופה של 36 חודשים או 100,000 ק"מ * ללא הגבלת נסיעה בשנה הראשונה

כמה מלים על האחריות של לקסוס

לקסוס אחראית לתיקון או החלפה של כל חלק מקורי של לקסוס שסופק על ידה ברכב ואשר יש בו פגם, בחומר או בייצור, וזאת בתנאי שימוש רגילים ברכב ובתנאי שבוצעו בו הטיפולים התקופתיים הנדרשים.
תוקף האחריות אינו מושפע ממכירת הרכב במהלך תקופת האחריות. למעט אותם פריטים ומקרים יוצאי דופן המפורטים בסעיף “מה אינו נכלל במסגרת האחריות”